Comunicació, Marketing, Varis

Comunicació integrada de marketing

Perquè ja no podem sotmetre la comunicació estratègica a la Publicitat i les Relacions Púbiques? Perquè resulta inconnex amb el món professional la llicenciatura de Publicitat i Relacions Públiques? Hem d’acabar amb totes aquelles aproximacions centrades en aquestes dos tècniques i concebre-les dins de la perspectiva del mix comunicatiu.

Els professionals de la comunicació i les organitzacions han de substituir aquelles accions dirigides a mitjans de comunicació de massa per resoldre els problemes comunicatius i per tant hauran de desenvolupar iniciatives que tinguin en comte els canvis estructurals en l’activitat. Els principals factors que han influenciat en aquest canvi de paradigma son:

A) A) Existència d’alta competència i baixa diferenciació de productes. Es crea la necessitat d’aconseguir una imatge de marca reputada o amb valor afegit.

B ) Adopció d’orientacions estratègiques centrades en el mercat i la necessitat d’establir relacions a llarg termini. És pe aquest motiu que s’haurà de treballar amb una comunicació més freqüent i fluida, motiu pel qual cal coordinar totes les iniciatives de comunicació.

C) Progressiva fragmentació de les audiències que ordena repartir inversions en comunicació i alhora intensificar els esforços per coordinar aquestes inversions.

D) Saturació publicitària. L’emergència d’utilitzar noves formules de comunicació aprofitant el gran desenvolupament i versatilitat de les TIC.

E) Orientació al consumidor. La importància del client reclama informació precisa sobre aquest per tal d’emetre missatges encertats. Aquest últim punt ens parla del propi marketing directe que ens permetrà un major control del retorn de la inversió en comunicació, indispensable actualment.

Per aquests motius ja no valen velles fórmules ni teories obsoletes de la supremacia de les Relacions Públiques. La Publicitat i les Relacions Públiques son eines del mix comunicatiu, com ho son: la venda personal, la promoció de vendes i el marketing directe. L’error de l’enfocament clàssic (amb l’argot del sector) és que l’arbre no ens deixa veure el bosc. Ni publicitat ni relacions públiques. Per una comunicació amb visió integral, que avaluï l’impacte i el retorn real. Per una comunicació que abandoni els GRP’s i els clippings. Ni publicitat ni relacions públiques; avui tenim comunicació de marketing integrada.

Anuncis
Estàndard
Varis

Information-based organizations

En un article publicat l’any 1988, Peter Drucker ja plantejava el repte de les futures organitzacions en clau de la gestió del coneixement. L’article titulat “The coming of the new organization” exposa que les organitzacions del futur son aquelles basades en la informació. I resulta que les organitzacions de les quals parlava fa uns 20 anys son les d’avui; un anàlisi que s’aproxima a la realitat.

Drucker pronosticava que aquestes organitzacions estarien formades per especialistes i que desapareixerien els càrrecs mitjans, és a dir, els intermediaris (tret del que ell anomena “central operation work” com la consultora legal, les relacions públiques i recursos humans). La forma de treball d’aquestes organitzacions serà establerta per projectes i en equip, a on serà indispensable que l’especialista conegui: de qui depèn ell i de qui és dependent. Una organització a on els objectius estaran molt ben definits perquè tots els especialistes s’hi comprometin. Uns especialistes que hauran de poder avaluar de forma autònoma els seus resultats gracies a l’accessibilitat a la informació.

Si estem d’acord amb Drucker, les organitzacions es trobaran davant un nou repte que trenca esquemes, ja que d’aquesta manera el poder recaurà davant l’especialista i el intermediaris (top managers) veuran truncat el seu valor que era el de la informació. Son un conjunt de canvis que comencen a desenvolupar-se i que creen nous paradigmes que podran aportar més democràcia estructural i eficiència en els processos.

Estàndard